طرح توجیهی احداث باغ انار (ویرایش 98)

 طرح توجیهی احداث باغ انار (ویرایش 98)

تعریف احداث باغ انار :

احداث باغ انار به مقدماتی نظیر تسطیح و آماده سازی زمین ها، معماری باغ، تهیه نهال و قلمه معتبر، مشخص کردن نحوه آبیاری باغات و منابع آب مورد نیاز و موارد متنابه دیگر نیاز دارد. 

1- احداث باغ انار در اقلیم مناسب و برخورداری از خاک مطلوب متناسب با موارد یاد شده در این خصوص اولین ضرورت جهت رسیدن به تولید حداکثری میباشد.

2- با توجه به مطالعه و عملکرد بهینه تعدادی از واریته های بومی و معرفی شده در استان های مختلف کشور استفاده از این ارقام جهت توسعه و به سازی باغات و تهیه نهال پایه یا قلمه معتبر در احداث باغ های انار ضروری است .

3- با توجه به عدم استفاده از سموم و آفت کشها در اکثر باغات انار ایران و گرایش کشورها به تولید ارگانیک محصولات کشاورزی و تاثیر بسیار موثر استفاده از کودهای حیوانی و بیولوژیک در ارتقا کمی و کیفی باغات انار، حذف کودهای شیمیایی از چرخه تولید و استفاده صرف از کودهای بیولوژیک پیش فرض دیگر ما در احداث باغات انار جهت تولید پایدار و حداکثری می باشد.

4- محدودیت منابع آب امری روز افزون و ملموس برای کلیه فعالین بخش کشاورزی میباشد. استفاده بهینه از منابع آب مستلزم توجه به شیوه های نوین آبیاری از زمان احداث باغات انار میباشد. همچنین بستر سازی صحیح و سازگار با نحوه آبیاری جهت توسعه صحیح ریشه های درختان انار از همان ابتدا از نکات کاملا اثر گذار در عملکرد بهینه درخت و سرعت رشد و باردهی کمی و کیفی آن محسوب میشود.

5- آفتاب سوختگی و خشک سالی از حوادث طبیعی است که باغات انار را همواره تحت تاثیر قرار میدهد. از یک سو تراکم زیاد درختان مانع از رسیدن نور کافی و شکل گیری صحیح اسکلت درختان انار و استفاده از مکانیزاسیون میشود، و از سویی برخورداری از میوه سالم و آبدار نیازمند حراست محصول در سایه انداز درختان انبوه می باشد. که برقراری تعادل بین این دو نیازمند راه کاری مناسب در این خصوص می باشد.

احداث باغ انار انار به طور خلاصه :

اَنار، انار خوراکی (نام علمی: Punica granatum) یکی از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی اغلب قرمز، و گاهی سفید، یا رنگ‌هایی بین آن دو دارد .

مصرف انار در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است . خواص این میوه و ابعاد مختلف محصولی آن از دلایل افزایش مصرف است. از انار در تولید داروهای تقویتی و صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. مصرف رب و آب انار نیز از گذشته رواج داشته است.

نهال انار حداقل سه سال نیاز به رشد دارد و از سال چهارم به بعد شروع به باردهی می کند. درخت انار بیش از 40 سال عمر مفید دارد و با آب و هوای خاصی در ایران سازگاری دارد. علی رغم اینکه در تمام کشور قابل کشت است ولی در برخی از مناطق انار مرغوب تری به دست می آید. انار این مناطق شناخته شده است و بازار دائمی دارد. درخت انار در مقابل کم آبی مقاوم است اما میزان و نوع آب در کیفیت و کمیت میوه آن تاثیر مهمی دارد.

ایران نخستین صادر کننده انار بوده است و ارزش غذایی و خواص انار باعث شده اروپایی ها به آن علاقه نشان دهند. کاشت انار فعالیتی درآمدزا است که با ارزیابی نیاز بازار، به روز رسانی فرآیند بسته بندی و جابجایی و . . . می توان درآمد آن را افزایش داد.

 

باغ انار تا سال پنجم محصول چندانی ندارد و از سال پنجم به بعد با عملکرد یک تن در هکتار باردهی اقتصادی خود را شروع میکند. متوسط عملکرد انار در هکتار حدود 10 تن می باشد. با این وجود کشاورزان نمونه با رعایت اصول باغداری و بهره مندی از شرایط آب و هوایی و خاکی مناسب توانسته اند از هر هکتار باغ انار تا 90 تن محصول برداشت کنند. در کل با متوسط 10 تن حدود 40 میلیون تومان فروش خواهید داشت که حدود 15 میلیون تومان آن صرفه هزینه های آن خواهد شد.

طرح توجیهی گاحداث باغ انار

انواع سیستم های Y احداث باغ انار :

پایه قیم

قیم کششی

سیم

فواید احداث باغ انار

1- توت فرنگی سرشار از ویتامین و فاقد چربی اشباع میباشد و كالری كمی دارد.یك واحد توت فرنگی معادل 8 عدد است كه دارای 50 كالری انرژی می باشد.

2-توت فرنگی یکی از میوه های با قند پایین و فیبر بالا است که به تنظیم قند خون و پایین نگه داشتن آن کمک کرده و از بالا رفتن قند خون نیز جلوگیری می کند. توت فرنگی یک میوه منتخب برای افراد دیابتی است، زیرا میزان قند موجود در توت فرنگی نسبت به میوه های دیگر پایین تر است و به کاهش قند خون نیز کمک می کند.

3-با توجه به محتوی بالای پتاسیم موجود در توت فرنگی، در افراد با فشار خون بالا برای خنثی کردن اثر سدیم در بدن، مصرف توت فرنگی توصیه می شود.

4-توت فرنگی مانند سایر توت ها مثل شاه توت، توت سفید و… پاك كننده روده و مثانه میباشد.

نحوه احداث باغ انار  :

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله  150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند .

a:
ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻓـﺮم ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻧﻬـﺎل ﺑﺎﻳـﺪ درارﺗﻔﺎع مناسب( ۸۰سانتی متر تا یک متر) ﺳﺮ ﺑﺮداری ﺷﻮد . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺮداری ﻧﻬـﺎل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮرب انجام گیرد.

b:
رﻳـﺸﻪ ﻫـﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ وزﺧﻤﻲ ﻗﻴﭽﻲ ﺷﺪه و ﻛﻞ رﻳﺸﻪ آراﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻬﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ نهال انار 

ﺳﭙﺲ رﻳﺸﻪ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ۵ دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻟﻴﻨﺎژ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ .اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل  ﺣﺎوی۳۰۰ ﮔﺮم ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﻨﻮﻣﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﭘﺴﻴﻦ، ۱۰ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎک رس ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ۵ﻛﻴﻠﻮ ﭘﻬﻦ اﻟﻚ ﻛﺮده ﺧﺸﻚ و ۱۰۰ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ رﻳﺸﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی زﺧﻤﻲ ﺷـﺪه ﻳـﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک از مواد ﻏﺬاﻳﻲ روی رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

طریقه کاشت نهال انار

خاک بستر را با مقداری ماسه مخلوط می کنیم و در ته هر چاله نیز یک بیل کود حیوانی پوسیده مخلوط می‌گردد. نهال ها با دقت در عمق مناسب گذاشته شده و با خاک معمولی اطراف آن را پر می‌شود. بعد از حفر گودال پس از مخلوط کردن مقداری کوددامی کاملاً‌ پوسیده  به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف نهال را لگدکوب می‌شود تا ذرات خاک به حد ممکن به همدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگهدارند.

1339 بازدید